یونس شاهسونی

پست سازمانی: سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت
تلفن:
  داخلی: 3425    مستقیم: 02332300330
پست الکترونیک: industrygate@shahroodut.ac.ir

رحیم باقری

پست سازمانی: مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت
تلفن:
  داخلی: 3519    مستقیم: 02332300330
پست الکترونیک: r.bagheri@shahroodut.ac.ir

محمد یوسفی

پست سازمانی: کارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعت
تلفن:
  داخلی: 3426    مستقیم: 02332300330
پست الکترونیک: industrygate@shahroodut.ac.ir

علی بقایری

پست سازمانی: سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت
تلفن:
  داخلی: 3426    مستقیم: 02332300330
پست الکترونیک: industrygate@shahroodut.ac.ir