آخرین بروزرسانی: 1402/7/18

فرم تعیین شرایط جایگزین (1402/02/23)

جهت معافیت عضو هیأت علمی ملزم به گذراندن فرصت مطالعاتی داخل کشور در صنعت و جامعه