آخرین بروزرسانی: 1402/10/19

فرم تعیین شرایط جایگزین (1402/10/19)

جهت معافیت عضو هیأت علمی ملزم به گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه