آخرین بروزرسانی: 1401/6/28

دفتر مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شاهرود

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهش و فناوری، کد پستی 3619995161

تلفن (داخلی): 3426

تلفکس (مستقیم): 02332300330

آدرس های پست الکترونیک: