آخرین بروزرسانی: 1401/12/24

چارت سازمانی

 

مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت - دکتر رحیم باقری

تلفن داخلی: ٣٤٢٩
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: r.bagheri@shahroodut.ac.ir

رئیس گروه امور فناوری، تجاری‌سازی و كارآفرینی - دکتر محسن کرامتی

تلفن داخلی: ٣٤٢٩
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: keramati@shahroodut.ac.ir

کارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعت - محمد یوسفی

تلفن داخلی: ٣٤٢٦
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: industrygate@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: es.sh@outlook.com
پست الکترونیکی: ertebat.sanat.sh@gmail.com

سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت - علی بقایری

تلفن داخلی: ٣٤٢٦
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: industrygate@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: es.sh@outlook.com
پست الکترونیکی: ertebat.sanat.sh@gmail.com

کارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعت (کارآفرینی و کاریابی) - مهدیه اسمعیلی

تلفن داخلی: ٣٤٢٥
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: jobcenter@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: karafarini@shahroodut.ac.ir

سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت (کارآفرینی و کاریابی) - محمد امین‌زاده

تلفن داخلی: ٣٤٢٥
تلفن مستقیم: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠٢٣٣٢٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: jobcenter@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: karafarini@shahroodut.ac.ir