آخرین بروزرسانی: 1403/2/3

چارت سازمانی

 

مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت - دکتر رحیم باقری

تلفن داخلی: ٣۵۱۹
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: r.bagheri@shahroodut.ac.ir

رئیس گروه امور فناوری، تجاری‌سازی و كارآفرینی - دکتر محمد حسین‌تبار مرزبالی

تلفن داخلی: ٣۴۲٩
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir

کارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعت (ارتباط با صنعت) - محمد یوسفی

تلفن داخلی: ٣۴۲۶
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: industrygate@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: es.sh@outlook.com
پست الکترونیکی: ertebat.sanat.sh@gmail.com

کارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعت (کارآفرینی و کاریابی) - مهدیه اسمعیلی

تلفن داخلی: ٣۴۲۵
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: jobcenter@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: karafarini@shahroodut.ac.ir

سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت (مسؤول دفتر) - علی بقایری

تلفن داخلی: ٣۴۲۶
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: industrygate@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: es.sh@outlook.com
پست الکترونیکی: ertebat.sanat.sh@gmail.com

سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت (ارتباط با صنعت) - یونس شاهسونی

تلفن داخلی: ٣۴۲۵
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۳٠
پست الکترونیکی: industrygate@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: es.sh@outlook.com
پست الکترونیکی: ertebat.sanat.sh@gmail.com

سرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعت (کارآفرینی و کاریابی) - امیرمسعود صدر

تلفن داخلی: ٣۵٣٩
تلفن مستقیم: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۵۲
دورنگار: ٠۲٣٣۲٣۰۰۳۵۲
پست الکترونیکی: jobcenter@shahroodut.ac.ir
پست الکترونیکی: karafarini@shahroodut.ac.ir