اخبار و رويدادها: آگهي مناقصه اجراي امور مربوط به نگهداري و تعمير سيستم هاي مكانيكي، برقي و فاضلاب

آگهي مناقصه اجراي امور مربوط به نگهداري و تعمير سيستم هاي مكانيكي، برقي و فاضلاب
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰- ۱۲:۳۹:۱۲

آگهي مناقصه اجراي امور مربوط به نگهداري و تعمير سيستم هاي مكانيكي، برقي و فاضلاب

آگهي مناقصه اجراي امور مربوط به نگهداري و تعمير سيستم هاي مكانيكي، برقي و فاضلاب دانشگاه صنعتي شاهرود