پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
آرزو مهاجرهروی [پدیدآور اصلی]، محمدجعفر مولایی[استاد راهنما]، جعفر عبدی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اینکه روش های شیمی درمانی به دلیل حمله ماده دارویی به سلول های سالم عوارض زیادی دارد، دارورسانی هدفمند باعث به حداقل رسیدن دوز داروی مورد استفاده شده و امکان رساندن هدفمند دارو به محل تومور را فراهم می آورد. در صورتیکه بتوان داروهای ضد سرطان را به سطح هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه (LDH) چسباند، می توان این نانوذرات را به بافت مورد نظر انتقال داد. در این پژوهش یک سیستم جدید تحویل داروی ضد سرطانی با قابلیت تصویربرداری فلورسانس و پتانسیل تحویل داروی هدفمند ساخته شد. بدین منظور با استفاده از دو نمک فلزی کلسیم نیترات و آلومینیوم نیترات و با تنظیم pH به وسیله عوامل قلیایی، زمینه برای رسوبLDH فراهم گردید. با پیش ماده های چارچوب فلزی (MOF) که یک نمک فلزی و یک لیگاند آلی است، این ساختار متخلخل روی لایه‌های LDH تشکیل شد. خصوصیات و ساختار نانوذرات با استفاده از تکنیک های (BET)، (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکپ الکترونی روبشی (FESEM) به همراه EDS، اندازه-گیری شد و خاصیت فلورسانس توسط آنالیز طیف سنجی فلورسانس (PL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD اثرحضور عوامل قلیایی در محیط سنتز بر تبلور LDH ها را تایید می کند. بیشترین میزان سطح مرتبط به ذرات کامپوزیت LDH/MOF m2/g 574/65 بر اساس مدل لانگمویر است. کربن کوانتوم دات های سنتز شده می-توانند به عنوان نانوحامل های فلورسنت وابسته به pH و هدفمند در سیستم های دارورسانی استفاده شوند. رفتار دارورسانی این نانوکامپوزیت با داروی دوکسوروبیسین و سیپروفلوکساسین به عنوان یک داروی مدل ارزیابی شد. رهایش دارو دوکسوروبیسین در هشت ساعت اول و در مورد داروی سیپروفلوکساسین در دوازده ساعت اول به ماکزیمم مقدار خود رسید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دارورسانی هدفمند #چارچوب فلزی-آلی #هیدروکسیدوگانه لایه‌ای #فلورسانس #دوکسوروبیسین #سیپروفلوکساسین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)