پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
امیر کاویانی [پدیدآور اصلی]، محسن کریمی[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد راهنما]، مرضیه عباسی [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی اثر متغیرهای توان فرکانس رادیویی، ولتاژ بایاس زیرلایه و فشار کاری روی فازهای ایجاد شده، مورفولوژی سطح، خواص مکانیکی و شیمیایی، پوشش کامپوزیتی دی‌بوراید تیتانیوم- مس تولید شده با روش کندوپاش مغناطیسی درون گاز خنثی آرگون، روی زیرلایه فولاد زنگ‌نزن آستنیتی پرداخته شده است. برای بررسی ساختار ماده، ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی و شیمیایی پوشش تولید شده از آنالیزها و آزمون‌های پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز عنصری، آزمون نانو فرورندگی، آزمون امپدانس و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی استفاده شد. طبق بررسی‌های انجام شده مشاهده شد که با افزایش متغیر توان فرکانس رادیویی متصل به ماده هدف مس، نرخ کندوپاش این ماده هدف افزایش پیدا کرد و به طبع آن میزان مس موجود در ترکیب شیمیایی پوشش افزایش یافت، همچنین با افزایش مقدار این متغیر اندازه دانه‌های پوشش تولید کاهش یافت و مقاومت خوردگی پوشش نیز کمتر شد. برای بررسی تاثیر متغیر ولتاژ بایاس اعمال شده به زیرلایه، در سه مقدار مختلف V0، V50- و V100- اثر این متغیر بررسی شد. مشاهده گردید با افزایش مقدار این متغیر، عیوبی روی سطح لایه ایجاد گردید که باعث کاهش مقاومت خوردگی این پوشش شد. در انتها تاثیر متغیر فشار کاری بر روی پوشش تولید شده بررسی شد. مشاهده گردید با کاهش مقدار فشار کاری، نرخ کندوپاش و مقاومت به خوردگی پوشش افزایش می‌یابد همچنین با کاهش مقدار این متغیر، مقدار مس موجود در مرزدانه‌ها افزایش می‌یابد که باعث کاهش سختی پوشش تولید شده از GPa 85/3 به GPa 76/1 می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوشش کامپوزیتی #دی‌بوراید تیتانیوم- مس #کندوپاش مغناطیسی #ولتاژ بایاس #نانوفروروندگی #پلاریزاسیون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)