پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آرمان ناظری [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه درصنعت لزوم استفاده ازعوامل وعناصر جدید به یک امر ضروری و اجتناب ناپذیرمبدل شده و دانش تونل سازی هـم ازاین قاعده مستثنی نبوده است . دراین طرح سعی شده تا با گوشه ای ازاین فن آوری آشنا شویم.ازمهمترین نتایج و مزیت های روش بتن الیافی نسبت به بتن مسلح به آرماتورفلزی را می توان به عدم خوردگی فلزات در بتنهـا و بالا رفتن مقاومت بتن تا 3/1 برابر از بتن معمولی همچنین کوتاه شدن عملیات اجرایی دربـن ریزی و کم شدن هزینـه اجرایـی درطرح مربوطه و هزینه های بالاسری درمدت زمان کوتاهتر و حذف مواردی همچون قالبهای لغزنده ولایه هـای آب بندی درتونلها وسازه های زیر زمینی اشاره کرد. درکشـورمان بـرای اولـین بـار و درسـال ١٣٨٣ درتونلهای راه آهن سراسری مشهد بافق ودرتونل خماری به طول ١٣٠٠ متر این طرح توسط دستگاه شاکریت تر اجرا شد. درادامه سعی شد تا با جایگزینی مواد ریز دانه تر بـه جای مواد ماکرو و حذف دسـتگاه شاکریت تر بـه دلایل عـدم دردسترس بودن و قیمت بالا به جایگزینی دستگاه شاکریت خشک روی آورده که در پروژه مسـیر راه دسترسـی بـه سـدبختیاری روش جدید اجرا شد. دراین پایان نامه به بررسی روشهای محاسبه و ارزیابی ظرفیت بتن الیافی و مقایسه آن بـا ظرفیـت بـاربری بـتن مسـلح بـه آرمـاتور پرداخته شده است همچنین بررسی فنی اقتصادی دو حالت در تونل راه دسترسی به سد بختیاری انجام شده است. این مقایسه بعنوان مطالعه توجیهی فنی جهت استفاده از بتن الیافی در پوششهای بتنی سازه های زیـر زمینـی بجای بتن مسلح با میلگرد فولادی می باشد. مقایسه ظرفیتها دراین پژوهش براساس ظرفیتهای خمشی و برشی که بحرانی ترین مولفه ها درطراحی این مقاطع هستند صـورت گرفته است . درحالت اندرکنش فشاروخمش بعلت عملکرد مناسبتر بتن درفشار نقش تسـلیح کمتـر بـوده و وضـعیت بحرانـی ترنخواهد بود. بهرحال درطراحی کامل مقطع کلیه اندرکنشها باید لحاظ شوند ولی درمقایسه وضعیتها در بحرانی تـرین حالـت ملاک خواهد بود. بخش اول این تحقیقات مربوط به معرفی طرح بخش دوم فصل دوم مکانزیم روش های حفاری و نگهداری در تونل بخش سوم سیستم پیشنهادی طراحی شده توسط 3Dپانل بخش چهارم روش طراحی نتایج آزمایشات معتبر ارزیابی مقاومت بتن الیافی محاسبات و روش های اجرایی طرح به صورت موردی تونل های راه دسترسی به سد بختیاری و بخش پنجم جمع بندی ونتیجه گیری می باشد. درسازه های زیرزمینی اعم ازتونل ها، مغازها، شفت ها، سازه های زیر زمینی شهری وسازه های دفاعی پس ازانجـام عملیـات حفاری بایستی به نحو مطلوب موارد حفاظتی ونگهداری رعایت شده تا شاهد بروز کمترین تنشها وهمگرایی ها باشیم . انجـام این عملیات شامل دو بخش نگهداری موقت ودائم است که دراین پایان تامه سعی شده ، تا بیشتر دربخـش نگهـداری دائـم بحـث شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لاینینگ #تک پوسته ای #تونل #3 دی پنل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)