پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرزاد مرادپوری [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]، رینام کروز پستانا [استاد مشاور]
چکیده: ساختارهای زمین شناسی پرشیب در محیط های زمین شناسی پیچیده غالباً به عنوان تله های مواد هیدروکربنی حائز اهمیت هستند. ساختارهای فوق در سال های اخیر بسیار مورد توجه هستند. تصویر سازی این قبیل ساختارها به دلیل سازوکار روش های مرسوم تصویر سازی که در قالب روش های پرتو-مبنا و روش مهاجرت معادله موج مبنای یک طرفه انجام می شوند، بخوبی انجام نمی شود. از اینرو، جهت تصویرسازی مناسب این ساختارها از روش مهاجرت زمانی معکوس (RTM) داده های لرزه ای به عنوان یک روش معادله موج-مبنا استفاده می شود. روش RTM علاوه بر مزیت های آن به عنوان یک روش تصویرسازی برتر، با چالش هایی همانند نوفه های فرکانس پایین نیز مواجه است. در این رساله، ضمن استفاده از روش تصویرسازی RTM، به بهبود آن در قالب ارائه یک روش برونیابی میدان موج تحت عنوان روش بسط سریع-لیپفراگ (L-REM) و همچنین ارائه یک شرط تصویرسازی نوین برای حذف یا تعدیل پدیده های کاذب شاخصه روش RTM پرداخته شده است. از اینرو، در ابتدا چگونگی ارائه یک انتگرال‌گیر ترکیبی بر اساس روش بسط سریع (REM) و لیپفراگ (L) بر اساس روابط موجود بحث شده و سپس برای اولین بار فرمول بندی جدیدی برای برونیابی میدان موج و مشتق آن ارائه شده است. بطوریکه نتایج حاصل بخوبی نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی ارائه شده برای برآورد میدان موج و مشتق آن دارای سطح دقت و پایداری بسیار بالایی نسبت به سایر روش های مشابه است. علاوه بر آن با توجه به نتایج می توان گفت که این روش محدود به بازه خاصی از نمونه‌برداری های زمانی نبوده و هیچگونه مشکلی در رابطه با پراکندگی عددی و پایداری ندارد. روش عددی ارائه شده بسط سریع-لیپفراگ (L-REM)، نه تنها برای فواصل نمونه برداری زمانی کوچک نسبت به سایر روش‌ها دارای دقت بسیار بالاتری است، بلکه با افزایش فواصل زمانی نیز دقت و پایداری خود را حفظ می کند. در مرحله بعدی، به بهبود شرط تصویرسازی به عنوان قلب روش RTM، برای تصویر نمودن ساختارهای پرشیب و حذف نوفه های فرکانس پایین برای تولید یک تصویر با کیفیت بالا پرداخته شده است. در این راستا از نتایج برونیابی میدان موج و مشتقات آن در جهت محاسبه بردار های پوئین تینگ استفاده شده است. سپس این بردارها برای جداسازی میدان موج به مولفه های بالارونده و پایین رونده و همچنین برای محاسبه زوایای بازتاب در جهت ارائه یک تابع وزنی استفاده شده است. در نهایت شرط تصویرسازی جدیدی بر مبنای مولفه های بالارونده و پایین رونده و تابع وزنی فوق الذکر، برای زوایای بازتاب 0 تا 90 درجه برای ارائه شده است. با توجه به تولید نوفه های فرکانس پایین در زوایای بزرگتر از 60 درجه، جداسازی میدان موج به مولفه های بالارونده و پایین رونده منجر به تعدیل بخشی از نوفه های فرکانس پایین در زوایای 61 تا 90 درجه شده است. جهت حذف و یا تعدیل بخش باقی مانده از نوفه های فرکانس پایین، بازه زاویه ای مذکور از طریق تابع وزنی اشاره شده به سه زیر بازه تقسیم شده و با توجه به نسبت مستقیم تولید نوفه با افزایش زاویه بازتاب، به هر زیر بازه یک وزن اختصاص داده شده و شرط تصویرسازی بصورت کامل ارائه شده است. در نهایت الگوریتم بهبود یافته RTM، بر روی چند مجموعه داده مدل های مصنوعی مختلف و یک مورد داده لرزه ای میدانی آزمایش شد. نتایج حاصل نشان از قابلیت ها و برتری های روش پیشنهادی در تصویر نمودن ساختارهای پرشیب و تعدیل نوفه های فرکانس پایین در مقایسه با دیگر روش های تصویرسازی داده-های لرزه ای است. همچنین در هر مورد نشان داده شد که تصویر مهاجرت یافته نهایی با روش بهبود یافته دارای کیفیت و وضوح بالا حاصل می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ساختارهای پرشیب #مهاجرت زمانی معکوس (RTM) #نوفه های فرکانس پایین #روش بسط سریع-لیپفراگ (L-REM) #بردار پوئین تینگ #شرط تصویرسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)