پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهه کارگر برنتی [پدیدآور اصلی]، جواد قالیبافان[استاد راهنما]
چکیده: در دهه های اخیر با پیدایش و معرفی ساختار های فرامواد پژوهش های زیادی به منظور کاربرد این ساختارها در حوزه های مختلف علم فیزیک، مهندسی مایکروویو و اپتیک انجام شده است. فرامواد که ساختارهای مصنوعی با گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی همزمان منفی در یک محدوده ی فرکانسی هستند، دارای رفتارهای الکترومغناطیسی غیرعادی مانند چپگردی موج می باشند. یکی از محدودیت های ساختارهای فرامواد کم بودن پهنای باند و عدم تنظیم پذیری است. تنظیم پذیر کردن ساختار فرامواد علاوه بر افزایش درجه ی آزادی برای کنترل رفتار الکترومغناطیسی و پراکندگی ساختار مشکل کم بودن پهنای باند را نیز برطرف می کند. در این پایان نامه یک آنتن موج نشتی فراموادی قابل تنظیم متشکل از سلول های مرکب چپگرد-راستگرد با قابلیت چرخش پرتوی تشعشعی در ناحیه ی مستقیم و عقبگرد به منظور کاربرد در باندX طراحی و ارائه شده است. در این طرح، تنظیم پذیری با استفاده از ماده ی مغناطیسی فریت تحقق یافته است. با تغییر بایاس مغناطیسی خارجی نفوذپذیری مؤثر و در نتیجه ثابت فاز و راستای تابش آنتن تغییر می کند. در بسیاری از آنتن های موج نشتی پویش پرتو با تغییر فرکانس صورت می گیرد که در کاربردهای باند باریک که یک فرکانس کاری ثابت موردنظر است، مطلوب نمی باشد. در آنتن ارائه شده علاوه بر پویش فرکانسی، پویش پیوسته پرتو با تغییر بایاس مغناطیسی در فرکانس ثابت نیز صورت می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنتن موج نشتی #فرامواد #ماده مغناطیسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)