پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
بهرام افرا [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: امروزه سیستم‌های امنیتی کامپیوتری، منجر به ایجاد تحولی نوین در افزایش میزان سرعت و دقت تصدیق هویت افراد شده است. این سیستم‌ها از اطلاعات منحصربه‌فرد اشخاص مانند انواع خصوصیت‌های بیولوژیکی افراد و یا ویژگی‌های رفتاری، به‌منظور تصدیق هویت افراد استفاده می‌کنند. در این پایان‌نامه هدف، تصدیق هویت افراد بر اساس اطلاعات موجود در ویدئوی امضای هر شخص می‌باشد. در حقیقت عمل امضای فرد با استفاده از یک دوربین که در موقعیت روبه‌رو قرار دارد، ثبت می‌شود. روش پیشنهادی به‌منظور تصدیق امضا شامل سه بخش کلی می‌شود؛ در مرحله اول، ابتدا فریم آغاز و شروع امضا در ویدئو مشخص و موقعیت نوک قلم در فریم‌های مختلف ردیابی می‌شود. در همین مرحله به‌منظور رفع خطای احتمالی در تشخیص نوک قلم، از دو الگوریتم فیلتر ذرات و K-Means به‌طور متوالی استفاده می‌شود. در مرحله دوم از ویدئوی امضای فرد استخراج ویژگی می‌شود. این ویژگی‌های شامل دو نوع پویا و ایستا می‌شود. ویژگی‌های پویا شامل دنباله سرعت حرکت دست، دنباله سرعت حرکت مچ دست، دنباله فاصله نقاط نوک قلم تا مرکز ثقل امضا و دنباله زاویه بین خطوط واصل نقاط متوالی می‌شود. مدت‌زمان امضا، نسبت قطر اصلی به فرعی، رنگ پوست دست و چپ‌دستی یا راست دستی فرد از جمله ویژگی‌های ایستا هستند. در مرحله سوم و پس از استخراج ویژگی از ویدئوهای امضای یک فرد، یک سیستم تصدیق امضا طراحی می‌شود. در این سیستم برای هر فرد، یک مدل امضا بر اساس ویژگی‌های پویا و ایستای استخراج‌شده از ویدئوهای آموزشی فرد ایجاد می‌شود. این مدل شامل دو بردار ویژگی است که به ویدئوهای آموزشی یک فرد نسبت داده می‌شود. این بردارهای ویژگی شامل دو بخش پویا و ایستا است. بخش پویای بردارهای ویژگی بر اساس ویژگی‌های پویا و یک روش مبتنی بر DTW تعیین می‌شود. همچنین بردار ویژگی بخش ایستا شامل مقادیر میانگین ویژگی‌های ایستای مربوط به داده‌های آموزشی فرد است. پس از تشکیل مدل برای امضای هر فرد برای تصدیق هویت یک فرد ورودی، مدل تشکیل‌شده برای امضای فرد اصلی با مدل تشکیل‌شده برای امضای فرد ورودی مقایسه می‌شود و تائید یا عدم تائید امضای فرد تعیین می‌شود. برای پیاده‌سازی روش پیشنهادی، از پایگاه داده تشکیل‌شده در کار این پایان‌نامه که شامل 19 امضای اصلی و 5 امضای جعلی از 82 فرد مختلف می‌باشد استفاده می‌شود. به منظور ارزیابی کمی روش پیشنهادی از چند معیار مختلف استفاده می‌شود. میزان دو معیار دقت و نرخ خطای برابر برای روش پیشنهادی در بهترین حالت به ترتیب 8/3 و 51/98 درصد به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: تشخیص هویت #تصدیق امضا #ویدئوی امضا #ویژگی‌های پویا #ردیابی نوک قلم #سرعت حرکت دست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)