پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
پوریا لطفی Pouria Lotfi [پدیدآور اصلی]، محمد ضامن[استاد راهنما]، اسمعیل محمودی[استاد راهنما]، سید وحید حسینی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده با توجه به افزایش تقاضا انرژی در سطح جهان، جستجوی یک منبع انرژی تجدیدپذیر برای پاسخگویی به نیاز انرژی سیستم‌های تبرید از اولویت بالایی برخوردار است. سیستم‌های تبرید با نیروی باد به عنوان یک اقدامی برای تامین انرژی این سیستم ها، به ویژه آن هایی که حتی به شبکه برق دسترسی ندارند، در نظر گرفته شده است. مطالعه حاضر یک سیستم ترکیبی شامل چرخه تبرید تراکمی با نیروی باد را پیشنهاد می‌کند. توربین‌های بادی به دو دسته محور افقی و محور عمودی تقسیم بندی می شوند که دسته اول دارای راندمان و هزینه بالاتر و نیز سیستم پیچیده تری دارند و دسته دوم دارای راندمان و هزینه پایین تر و نیز نسبت به دسته اول سیستم ساده تری دارند. در این مطالعه یک توربین بادی محور عمودی داریوس مدل H، به منظور اتصال به کمپرسور یک سیکل تبرید تراکمی مورد ارزیابی عملی و تئوری قرار گرفته است. کمپرسور مورد استفاده در چرخه تبرید از نوع مکانیکی می باشد تا به طور مستقیم و بدون واسطه انرژی مکانیکی توربین بادی را دریافت کند. در بخش نخست این پژوهش ارزیابی عملی یک توربین بادی داریوس ساخته شده در دانشگاه صنعتی شاهرود، انجام شده است. ارزیابی جهت تعیین منحنی های عملکرد توربین در سرعت های باد مختلف بوده است. برای ارزیابی توربین بادی پارامترهای سرعت باد، سرعت دورانی، گشتاور، توان توربین بادی و ... اندازه گیری شد و سپس اثر تغییر زاویه گام توربین بادی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از نرم افزار شبیه سازی Qblade جهت دستیابی به نقاط خارج از محدوده آزمایش که به دلایل فنی امکان تست توربین فراهم نبود، استفاده شده است. نتایج حاصله از ارزیابی عملی و شبیه سازی با وجود خطای متوسط 29.18 درصدی ناشی از خطای آزمایشگاهی، روند منطقی و مشابه داشته است. زاویه گام بهینه برای پره های توربین بادی، زاویه گام °8.5 – می باشد که شبیه سازی نرم افزار نیز آن را تصدیق می کند. در بخش بعد با استفاده از نمودارهای بدست آمده برای عملکرد توربین باد، کمپرسور مناسب برای اتصال به توربین باد انتخاب گردیده و بار سرمایشی تولیدی توسط این کمپرسور در سرعتهای باد مختلف برآورد گردیده است. در انتها نیز با انتخاب منطقه‌ای در نزدیکی شهر شاهرود، ضمن استخراج پروفیل سرعت باد در آن منطقه عملکرد سیستم ترکیبی پیشنهادی در طول سال باتوجه به داده های سرعت باد در دو ارتفاع 10 و 30 متری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج کلی نشان داد که بیشترین سرمایش تولید شده در فصول گرم سال یعنی بهار و تابستان و به میزان 1169.1 و 592.9 کیلووات ساعت برای ارتفاع 10 متری و به ترتیب 1514.3 و 872.7 کیلووات ساعت برای ارتفاع 30 متری بوده است. .  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: توربین بادی محور عمودی #سیکل تبرید تراکمی #کمپرسور مکانیکی #بار سرمایشی #سرعت باد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)