پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهدی محمدخانی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه حاضر تحلیل های انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی یک سیستم یکپارچه جدید شامل پیل سوختی اکسید جامد (SOFC)، توربین گاز (GT)، سیکل رانکین ارگانیک (ORC) ترکیب شده با سیستم تبرید اجکتوری بخار (SER) و واحد آب شیرین کن تقطیر چند اثره (MED) به همراه تراکم بخار حرارتی (TVC) را برای تولید آب شیرین، توان، گرمایش و سرمایش پیشنهاد می کند. یک مطالعه پارامتریک جامع بر روی سیستم پیشنهادی انجام شد و به بررسی پارامتر های اصلی و مهم که شامل چگالی جریان، ضریب مصرف سوخت، فشار و دمای کارکرد پیل سوختی اکسید جامد، نسبت بخار به کربن، فشار بخار محرک سیستم آب شیرین کن MED-TVC، نسبت تراکم اجکتور آب شیرین کن، گرمای ورودی به سیکل ORC-SER ، دبی جرمی سیال کاری سیکل ORC و نسبت مکش اجکتور SER هستند پرداخته شد. در این مطالعه از نرم افزار-های HYSYS و EES برای شبیه سازی و بررسی آنالیز ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده شامل 255/53 مگاوات تولید برق، 3/148 کیلوگرم بر ثانیه تولید آب شیرین، 758/4 مگاوات سرمایش و 662/4 مگاوات گرمایش بود. بازده الکتریکی کل، راندمان الکتریکی پیل سوختی و هم چنین بازده انرژی کل سیستم به ترتیب 49/41 %، 14/43 % و 83/48 % است. فاکتور EMI و هزینه جریمه انتشار گاز CO2 به ترتیب kg/MW 9/475 و $/h 7/528 محاسبه شدند. تجزیه و تحلیل اگزرژی نشان داد که واحد آب شیرین کن، پیل سوختی و مولد بخار بازیافت حرارت (HRSG) بیشترین سهم را در تخریب اگزرژی دارند. همچنین بررسی اقتصادی این سیستم در کشور ایران حاکی از دوره بازگشت سرمایه 7/5 سال است. علاوه بر این هزینه تراز شده آب شیرین (LCOF) و هزینه تراز شده برق (LCOE) به ترتیب $/kg 007529/0 و Cent/kWh 528/7 محاسبه شده است. در نهایت با توجه به ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی همزمان مربوط به افزایش تعداد افکت در سیستم آب شیرین کن، مقدار بهینه تعداد افکت باید 5 تا باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: تحلیل چهارگانه #پیل سوختی اکسید جامد #توربین گاز #آب شیرین کن حرارتی چند اثره #سیکل رانکین ارگانیک #سیستم تبرید اجکتوری بخار.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)