پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رسول حسنی [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، احمد مددی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش برای کنترل جریان روی ایرفویل از ایده شکل‌شناسی باله‌های نهنگ غول‌پیکر کوهان‌دار استفاده ‌شده‌است که در مطالعه حاضر به‌وسیله موج‌دار کردن ایرفویل و تأثیر آن بر روی ضرایب برآ و پسا و تأخیر در واماندگی با روش عددی مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور جریان حول ایرفویل S809 با استفاده از مدل آشفتگی اسپالارت-آلماراس در عدد رینولدز 5^10×6.5 و زوایای حمله مختلف شبیه‌سازی‌ شده‌است. در مطالعه حاضر سه نوع ایرفویل موج‌دار متفاوت که در ایرفویل موج‌دار نوع اول لبه حمله و فرار با دامنه‌موج ثابت 1.5 درصد وتر و در راستای گستره ایرفویل با پنج طول‌موج متفاوت و در ایرفویل موج‌دار نوع دوم علاوه بر موج‌ لبه حمله، لبه فرار و گستره ایرفویل، در راستای وتر با چهار تعداد موج متفاوت، موج‌دار شده‌اند و در ایرفویل موج‌دار نوع سوم که ترکیبی از موج نوع اول و دوم می‌باشد، مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج بهینه‌ترین حالت ممکن بعد از زاویه واماندگی، در ایرفویل‌های موج‌دار نوع اول، ایرفویل S10 LT15 C00 و نوع دوم، S10 LT15 C06 رخ‌داده است. توزیع فشار سطح و ساختار جریان روی ایرفویل‌های موج دار نسبت به مدل استاندارد به‌طور قابل‌توجهی متفاوت به‌دست‌آمده است. برای زوایای بعد از زاویه واماندگی که در ایرفویل استاندارد جریان از روی ایرفویل جداشده و با کاهش شدید ضریب برآ و افزایش پسا مواجه می‌شود و واماندگی رخ می‌دهد، در ایرفویل‌های S809 موج دار نسبت به ایرفویل استاندارد، ضریب برآ افزایش و با یک شیب ملایمی کاهش یافته و همچنین ضریب پسا کاهش و درنتیجه کارایی بیشتر می‌شود. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد جریان روی لبه حمله ایرفویل‌های موج‌دار در زاویه حمله پس از واماندگی بر روی بدنه متصل باقی‌مانده و واماندگی در آن‌ها به تأخیر افتاده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایرفویل موج‌دار #کنترل جریان #واماندگی #جدایش جریان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)