پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهاره طالبی [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، مصطفی حیدری[استاد راهنما]
چکیده: در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب مشکلات زیست محیطی عمده ای از جمله کاهش حاصلخیزی، شوری خاک، برهم خوردن تعادل عناصر و نیز آلودگی خاک به انواعی از عناصر سنگین شده است. از این رو، به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری و آرسنیک بر خصوصیات شیمیایی خاک و ویژگی های کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه ای رقم نوتروفیلد، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده- کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح شوری صفر (شاهد)، 3 و 6 و 9 دسی زیمنس بر متر به عنوان تیمار اول و آرسنیک در چهار سطح صفر (شاهد)، 20 و 40 و 60 میلی گرم آرسنیک بر کیلوگرم خاک به عنوان تیمار دوم بودند. اعمال تنش شوری از مرحله 4 برگی با استفاده از نمکNaCl بر گیاه اعمال گردید. نتایج نشان داد اثر شوری، وزن تر و خشک کل گیاه و میزان کلروفیل a و b را کاهش داد. کمترین میزان وزن تر و خشک و کلروفیل a و b در سطح 9 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. از طرف دیگر شوری سبب افزایش رنگدانه آنتوسیانین، فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز ریشه، غلظت سدیم اندام هوایی شد. در این تحقیق مشخص شد آرسنیک، فعالیت آنزیم کاتالاز اندام هوایی را افزایش داد، اعمال تیمار آرسنیک ابتدا وزن خشک و تر گیاه را کاهش و سپس افزایش داد. در حضور اثر متقابل شوری و آرسنیک، میزان فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز اندام هوایی تحت تاثیر قرار گرفت. با افزایش شوری و آرسنیک فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز افزایش یافته است. تاثیر تیمارهای آزمایش بر روی خصوصیات شیمیایی خاک، مشخص شد اثر شوری بر روی هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک معنی دار بود، بیشترین میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک در سطح 9 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سورگوم #شوری #آرسنیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)