پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
بهزاد سبحانی [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، حسین میرزایی مقدم[استاد مشاور]، پدیده جوادی [استاد مشاور]
چکیده: بهره برداری صحیح و اصولی ازمنابع محدود آب و خاک اهمیت زیادی دارد و تقریباً همه غذای مردم دنیا بایستی از خاک تولید شود. با هدف بررسی پتانسیل اراضی دشت شوش به مساحت 5173 هکتار واقع در استان خوزستان، جهت شناسائی و رده بندی خاکهای گچی منطقه مطالعاتی تعداد 181 پروفیل و 181 مته حفاری، تشریح و نمونه برداری شد و مقدار گچ با شبکه عصبی مصنوعی (نرم افزار Qnet 2000) برآورد شد و پهنه بندی گچ به روش IDW (در عمق 50-0 و 100-50 سانتیمتری) و کریجینگ (در عمق 150-100 سانتیمتری) انجام و نقشه شوری و قلیائیت برای این اراضی تهیه شد. خاکهای منطقه مطالعاتی در سیزده سری قرار گرفتند که این خاکها به لحاظ رده بندی در سه رده Entisols (خاکهای بدون تکامل پروفیلی) و Inceptisols (خاکهای دارای تکامل پروفیلی)و اریدی سول Aridisols (خاکهای دارای تکامل پروفیلی در رژیم رطوبتی اریدیک) رده بندی می‌شوند. با توجه به کافی بودن میزان بارش‌های منطقه می‌توان شستشوی گچ ودر قسمتهایی آهک را از افقهای سطحی به سوی لایه های عمقی‌تر و تجمع در این لایه ها مشاهده نمود. شیب اراضی که در میزان نفوذ آب در خاک موثر بوده، باعث گردیده که عمق تجمع گچ و در بخشهای کمی آهک در خاک متغییر باشد. همچنین در این تحقیق میزان گچ با استفاده از پنج پارامترpH، EC، درصد رس و سیلت و شن خاک (بافت خاک)، که در انجام مدل‌سازی برای برآورد میزان گچ 75 درصد داده‌ها به قسمت آموزش و 25 درصد به قسمت صحت سنجی اختصاص داده شدند برآورد شد. براساس نتایج حاصل، در پیش‌بینی میزان گچ خاک میزان EC و pH و رس خاک پارامترهای مهم و اصلی به شمار می‌آیند، به‌گونه‌ای که بیشترین تأثیر را دارا می‌باشند. تأثیرگذاری EC از آن‌ جهت که با افزایش میزان گچ میزان نمک های محلول خاک افزوده می‌شود. حضور و تجمع گچ در خاکها بسیاری ازخصوصیات فیزیکی)ساختمان خاک، بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری وهدایت آبی(،خصوصیات شیمیایی)ظرفیت تبادل کاتیونی، اسیدیته خاک و شوری(،مینرالوژیکی و مهندسی خاکها را تحت تأثیرقرارمی‌دهد و در بسیاری از زمینه‌ها مشکلات جدی برای فعالیتهای انسانی ایجاد می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رده بندی #خاکهای گچی #پهنه بندی #شبکه عصبی مصنوعی #شوش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)