پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
رضا نعیمی [پدیدآور اصلی]، فرج الله فردوست[استاد راهنما]، هادی قربانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق غلظت عناصر سنگین (As، Cd، Co، Cr، Cu، Mn، Ni، Pb، V و Zn) رسوبات حوضۀ آبگیر نوررود و تعیین منشأ احتمالی آنها، با توجه به جنس سازندهای زمین شناسی منطقه، مورد بررسی قرار گرفته است. حوضۀ آبگیر نوررود با مساحتی در حدود 130025 هکتار، در جنوب شهرستان نور و جنوب غرب شهرستان آمل قرار گرفته است. در این رساله پس از مطالعۀ تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع مورد بررسی، در ایران و سایر نقاط جهان، با استفاده از نقشه ها و گزارشات، مشاهدات صحرایی، مطالعۀ مقاطع نازک سنگی و تعیین کانی های سنگین رسوبات محدوده، به بررسی ویژگی-های زمین شناسی منطقه پرداخته شد. جهت بررسی ارتباط غلظت عناصر سنگین با واحدهای زمین شناسی منطقه، علاوه بر آنالیز شیمیایی رسوبات به روش ICP-MS، نمونه ها مورد آزمایشات دانه سنجی، تعیین pH و تعیین درصد مادۀ آلی نیز قرار گرفتند. ضریب همبستگی، فاکتور غنی شدگی (EF)، شاخص زمین انباشت (Igeo)، فاکتور آلودگی (CF) و درجۀ آلودگی (Cd) از جمله فاکتورهای ژئوشیمیایی و آنالیز خوشه ای (CA) و تحلیل مؤلفۀ اصلی (PCA) از روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق می باشند. دانه سنجی رسوبات این حوضه نشان داد ماسه، بیشترین جزء رسوبات را تشکیل داده و بعد از آن گراول و گِل (مجموع ذرات ریزدانه) قرار گرفته اند. مواد آلی رسوبات دامنه ای، بین %6/2 (در نمونۀ 5B) تا %4/11 (در نمونۀ 3N) را شامل شده در صورتی که pH تمامی نمونه ها که قلیایی می باشند تنها 75/0 واحد تغییر را نشان می-دهند. مطالعۀ آنالیز نمونه ها نشان داد آرسنیک، کادمیوم، کبالت، منگنز، سرب، وانادیوم و روی به ترتیب با دارا بودن غلظت هایppm 23/13،ppm 61/0، ppm39/15،ppm 6/782،ppm 94/22،ppm 107 وppm 121، مقادیری بیش از میانگین رسوب جهانی را نشان می دهند. کادمیوم و آرسنیک با 58/3 و 7/1 برابر، بیشترین افزایش ها را در بین عناصر مورد مطالعه نشان می دهند. فاکتور غنی شدگی عناصر نشان داد تمامی عناصر بجز کادمیوم (25/2 EF =)، دارای غنی شدگی اندک تا عدم غنی شدگی می باشند. شاخص زمین انباشت نیز برای تمامی عناصر، بجز کادمیوم (07/1 Igeo =) و آرسنیک (17/0= Igeo) مقادیر منفی که بیان کنندۀ عدم آلودگی آنها می باشد. فاکتور آلودگی عناصر و درجۀ آلودگی رسوبات نیز به ترتیب با دارا بودن میانگین مقادیر 1 > CF > 0 و 6 > Cd، مقادیر آلودگی اندک تا عدم آلودگی رسوبات را نشان می دهند. براساس نتایج حاصله از این تحقیق، تمامی غلظت های عناصر مورد بررسی، به عوارض طبیعی و واحدهای زمین شناسی منطقه نسبت داده شد. فراوانی های مشاهده شده در As و Cd نیز به توانایی رسوبات شیل و ماسه سنگی سازند شمشک در تجمع اولیۀ این مواد مرتبط دانسته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عناصر سنگین #آلودگی #فاکتور غنی شدگی #روش های آماری #رسوب #رودخانه نوررود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)