پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سپیده صالحی میلانی [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‎نامه خواص ساختاری، الکترونی، ترموشیمی و طیف UV-Vis مولکول سیانورونا-20 به‎ عنوان داروی ضد ویروس COVID-19، به روش نظریه تابعی چگالی در سطح نظری B3LYP/6-311++G(d,p) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی خواص ساختاری سه ایزومر سیانورونا در حلالهای آب و اتانول نشان داد که هر سه ایزومر از ساختاری مسطح برخوردار هستند و در بین آنها مولکول Cy-A از فشردگی کمتر و گستردگی بیشتری برخوردار است. خواص ساختاری اشکال توتومری ایزومرهای سیانورونا در دو فاز گازی و حلال آب نشان داد که فرم انول در هر دو فاز، ساختاری مسطح و فرم کتوی آنها انحراف از مسطح بودن را نشان می‎دهند. بررسی اوربیتال‎های مرزی در فرم انولی ایزومرهای سیانورونا نشان داد میزان شکاف انرژی Cy-A در هر دو فاز گازی و حلال آب از دو ایزومر دیگر کمتر است. بررسی فرم کتوی ایزومرهای سیانورونا نشان داد در فاز گازی، مقدار شکاف انرژی Cy-AT کمتر از دو ایزومر دیگر است. در مقایسه دو فاز با یکدیگر، هر سه ایزومر در حلال آب مقدار شکاف انرژی کمتری از فاز گازی دارند که نشان‎دهنده واکنش‎پذیری بیشتر آنها در حلال آب است. مقدار ممان‎دوقطبی فرم انول و کتوی ایزومرهای سیانورونا در دو فاز گازی و حلال آب نشان داد که این مقدار در حلال آب بیشتر از فاز گازی و در فرم کتوی ایزومرها بیشتر از فرم انول می‎باشد. بررسی خواص ترموشیمی فرآیندهای توتومری نشان‎دهنده غیرخودبخودی بودن آنها در دما و فشار محیط (T=298.15 K و P=1 atm) است. هر سه فرآیند توتومری تبدیل انول به کتو ایزومرهای سیانورونا در فاز گازی با افزایش آنتالپی همراه بوده و گرماگیر می‎باشند. نتایج به دست آمده نشان داد کهCy-AT ‎ پایدارترین فرم کتو نسبت به فرم انول خود در حلال آب می‎باشد. نتایج طیف UV-Vis شبیه سازی شده نشان می‎دهد که در هر دو فاز گازی و حلال آب Cy-A از بیشترین مقدار maxλ وکمترین مقدار Eg در بین ایزومرهای سیانورونا برخوردار است لذا جابه‎جایی الکترون از HOMO به LUMO در این مولکول راحت‎تر از دو ایزومر Cy-Bو Cy-Cصورت می‎گیرد. بررسی خواص جذب، توزیع، متابولیسم و دفع(ADME) مولکول سیانورونا نشان داد که مقدار پارامترهای مورد ارزیابی در هر سه ایزومر این مولکول درگستره عملکردی مناسبی قرار دارند. هر سه ایزومر دارای مقدار چربی‎دوستی پایین هستند که نشان‎دهنده تمایل به آب‎دوستی و کاهش اثرات سمی آنها می‎باشد که از ویژگی‎های خوب دارویی است. بنابراین این مولکولها قابلیت دارویی و درمانی لازم را دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیانورونا-20 #نظریه‎ی تابعی چگالی #فرآیند توتومری #خواص دارویی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)