پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
الهه خسروپور [پدیدآور اصلی]، زهرا کلانترکهدمی[استاد راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش با استفاده از نظریه تابعی چگالی، خواص مولکول دارویی انسیترلویر و نیز کمپلکس آن با متالوفولرن های برخی از فلزات واسطه ردیف اول شامل کروم، آهن، مس و روی به عنوان حامل های دارویی مورد بررسی گرفت. برای این منظور از نرم افزارهای کوانتمی Gaussian و GaussView، با سطح نظری اولیه BLYP/LANL2DZ و سپس B3LYP/6-31G برای به دست آوردن ساختار بهینه ترکیبات استفاده و طیف ارتعاشی این مولکول ها مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی خواص ترمودینامیکی، جذب دارو بر روی همه متالوفولرن ها فرآیندی گرماده و با ΔG منفی هستند و کمپلکس دارو- متالوفولرن آهن مناسب ترین کمپلکس از دیدگاه ترمودینامیکی بود. در بررسی اوربیتال های مرزی مشاهده شد که شکاف انرژی در همه کمپلکس‌ها پس از تشکیل کاهش یافته و کمپلکس دارو- متالوفولرن آهن کمترین انرژی یونیزاسیون و الکترونگاتیویته را دارد. با بررسی NBO و محاسبه شاخص فوکویی، نقاط قابل حمله الکتروفیلی شناسایی شدند. داده های طیفی UV-Vis ترکیبات مورد مطالعه در سطح نظری B3LYP/6-31G در فاز گازی و بدون حلال انجام شد. در کمپلکس دارو با متالوفولرن های "C" _"19" "Fe" و "C" _"19" "Cu" انتقال قرمز و با "C" _"19" "Cr" و "C" _"19" "Zn" انتقال آبی رخ داد. متالوفولرن آهن بعد از تشکیل کمپلکس با انسیترلویر طول موج بسیار بلندتری ایجاد کرده و پایدارتر شد، این اختلاف ارتفاع و افزایش پایداری برای متالوفولرن کروم، مس و روی نیز به میزان کمتری دیده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: کووید-19 #انسیترلویر #نظریه تابعی چگالی #متالوفولرن #حامل دارویی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)