پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سیمین نوری ممبنی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش، سنتز مشتقات مختلفی از پلی هیدروکینولین با استفاده از کاتالیزگر حلال اتکتیک عمیق تثبیت شده روی بستر پلی وینیل کلرید سنتزگردید. این کاتالیزگر PVC-Urea – ZnCl2 از واکنش حلال اتکتیک عمیق روی کلرید/ اوره به نسبت 1 به 3 با پلی وینیل کلرید در حلال DMF به دست آمد. در این روش از واکنش چهارجزئی، آمونیوم استات، آلدهید های آروماتیک، اتیل استواستات و دیمیدون یا سیکلوهگزادی اون در شرایط بدون حلال و در دمای ˚C ۸۰ در حضور کاتالیزگر PVC-Urea-ZnCl2 استفاده شد. با این روش، مشتقاتی از هیدروکینولین ها ی استخلاف شده در موقعیت های مختلف و با بهره ی بالا بدست آمد. در بخش دوم این پژوهش، مشتقات مختلفی از تتراهیدروبنزو[b]پیران نیز از واکنش سه جزیی دیمیدون یا سیکلوهگزادی اون ، آلدهیدهای-آروماتیک، مالونونیتریل در همان شرایط در حضور کاتالیزگر PVC-Urea -ZnCl2 تهیه گردید. ساختار ترکیبات جدید سنتز شده، بوسیله ی آنالیزهای H-NMR ، C-NMR، FT-IRو ساختار کاتالیزگر نیز بوسیله ی آنالیز Fe-SEM FT-IR,و EDSتایید شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: پلی هیدروکینولین #پی وی سی #آلدهید آروماتیک #تترا هیدروبنزو[b]پیران #واکنش چند جزئی #حلال اتکتیک عمیق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)