پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه امیری شکوهFatemeh Amiri Shookoh [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]، حسین اصغر رهنمای علی آبادی [استاد راهنما]، حسین اصغر رهنمای علی آباد [استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش از محاسبات NMR حالت جامد به کار گرفته شده بر مبنای روش امواج تخت تقویت شده ی خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) Wien2k استفاده شده است. در ابتدا تشدید مغناطیسی هسته های P31، Bi209 و V51 در ترکیبات مختلف به ترتیب با استفاده از تقریب‌های PBE-GGA، mBJ، GGA+U+SO، PBE-GGA، (7 و 6 ،5 ،4 ،3 = U) GGA+U مورد مطالعه قرار گرفت. برای محاسبه جابه‌جایی شیمیایی هسته های P31، Bi209 و V51 به ترتیب ترکیب های مرجع 4PO 3H، 9O3BiI و 3VOCl را در نظر گرفته‌ایم. مقادیر محاسباتی استحفاظ مغناطیسی هسته‌ها برحسب مقادیر محاسباتی جابه‌جایی شیمیایی در یک نمودار به عبارت خطی برازش شده‌اند. نتایج نشان داد یون‌های M مهمترین تأثیر را بر مقادیرجابه جایی شیمیایی دارند. سپس چگالی حالت‌ها و ویژگی های اپتیکی مورد بررسی قرار گرفتند و با پارامترهای تشدید مغناطیسی هسته مقایسه شدند. علاوه بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی در ترکیبات (Ni61، Rh103،Co 59، Ir193 =M)3 MP ویژگی‌های گرمایی نیز بررسی گردید. به منظور درک بهتر تشدید مغناطیسی هسته، خواص مغناطیسی و میدان فوق‌ریز برای ترکیب‌های Ni, Co, Mn) (M=5BiMPO و (M= Cu, Mn)5PO2BiM و گرادیان میدان الکتریکی (EFG) اتم‌های Bi، M و V برای ترکیب‌های (Cd48،Mg 12، Ca20=M) 5BiMVO مورد مطالعه قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : تشدید مغناطیسی هسته (NMR) #Wien2k #mBJ #PBE-GGA #GGA+U+SO #EFG.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)