پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجتبی محسنی فرد [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این کار ابتدا نمونه‌های پودری فریت منیزیم MgFe2O4، به روش‌های سل-ژل خوداحتراقی و مایکروویو سنتز شدند. نمونه‌های سنتز شده به روش سل-ژل خوداحتراقی در دماهای 500 oC (S-G500)، 600 oC (S-G600)، 700 oC (S-G700) و نمونه سنتز شده به روش مایکروویو در دمای 600 oC (MW600) بازپخت شدند. برای بررسی خواص حسگری نمونه ها، پودرهای تهیه شده به شکل قرص هایی به قطر 15 mm درآمدند. سپس خواص ساختاری و اپتیکی نمونه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی خواص ساختاری، ریخت‌شناسی و اپتیکی نمونه‌ها به ترتیب از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اندازه‌گیری طیف‌سنجی UV-Vis استفاده شد. الگوی پراش اشعه ایکس همه نمونه‌ها حاکی از تشکیل فاز بلوری اسپینل مکعبی فریت منیزیم بود و همچنین هیچ‌گونه فاز ناخالصی مشاهده نگردید. همچنین مشاهده شد با افزایش دمای کلسینه اندازه بلورک‌ها نیز افزایش می‌یابند و همچنین نمونه سنتز شده به روش مایکروویو (MW600) دارای اندازه بلورک کمتر بود. تصاویر SEM ثبت‌شده از سطح نمونه‌ها نشان دادند که سطح نمونه‌ها از ذرات نسبتاً کروی شکل با توزیع یکنواخت تشکیل شده است. همچنین بررسی و مقایسه تصاویر SEM ثبت شده نشان داد که تخلخل نمونه MW600 کمی بیشتر از نمونه S-G600 است. آنالیز طیف‌سنجی UV-Vis نشان داد که جذب نمونه‌ها با افزایش دمای کلسینه افزایش و گاف نواری با افزایش دمای کلسینه کاهش می‌یابد. در ادامه این کار خواص حسگری نمونه‌های S-G600 و MW600 برای گازهای استون و LPG بررسی شدند. برای این کار ابتدا دمای کار هر دو نمونه در غلظت 1500 ppm گاز استون و LPG به دست آمد. دمای کار برای نمونه‌های S-G600 و MW600 در حسگری گاز استون به ترتیب برابر 250 oC و 300 oC و در حسگری گاز LPG برای هر دو نمونه برابر 300 oC به دست آمد. سپس در دمای کار محاسبه‌شده، پارامترهای حسگری به ازای غلظت‌های متفاوت بین 500 ppm تا 4500 ppm گاز استون و LPG بررسی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که کمترین دمای کار، زمان پاسخ و زمان بازگشت در حسگری گاز استون مربوط به نمونه S-G600 می‌باشد. همچنین بیشترین حساسیت در حسگری گاز استون برای نمونه MW600 به دست آمد. کوچکترین زمان پاسخ و زمان بازگشت و همچنین بیشترین حساسیت در ح سگری گاز LPG برای نمونه MW600 به دست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که انتخاب پذیری هر دو نمونه نسبت به گاز LPG بهتر از گاز استون است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فریت منیزیم #سل-ژل خوداحتراقی #روش مایکروویو #اسپینل مکعبی #بازپخت #حسگری گاز #گاز استون #گاز LPG

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)