پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهره فرهادی [پدیدآور اصلی]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: خوشه بندی یکی از مهمترین ابزارهای داده کاوی است و در حال حاضر به طور گسترده در حوزه های مختلف علوم، مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از روشهای خوشه بندی بر پایه ی عدم تشابه مشاهدات که حاصل محاسبه ی یک تابع فاصله است، بنا شده اند. پیشرفت علوم و تکنولوژی در دنیای امروز، محققان را با داده هایی مواجه ساخته که تعداد متغیرهای توضیحی در آنها بسیار زیاد است. از آنجا که افزایش بعد، کارآیی توابع فاصله را کاهش میدهد، خوشه بندی در ابعاد بالا، یکی از مهمترین چالشها در این زمینه محسوب میشود. در این پایان نامه معیاری جدید برای محاسبه ی عدم تشابه مشاهدات در ابعاد بالا، بر اساس رده بندی روش جنگل تصادفی معرفی شده است. طی مطالعه شبیه سازی و کار با یک مثال واقعی، عدم تشابه جدید در ترکیبی از روش مقیاس گذاری چندبعدی و روش خوشه بندی افراز حول مدوید، اعمال گردیده و کارآیی آن نسبت به یکی از مرسومترین توابع فاصله، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خوشه بندی #روش جنگل تصادفی #اهمیت متغیرها #روش افراز حول مدوید #مقیاس گذاری چندبعدی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)