پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم مقدم [پدیدآور اصلی]، داود شاهسونی[استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد راهنما]، حسین باغیشنی[استاد مشاور]
چکیده: در ذخایر معدنی، تشخیص مقادیری که در دم راست توزیع واقع شده اند، از نظر اقتصادی اهمیت ویژه ای دارند؛ در نتیجه تشخیص مرز اینگونه مشاهدات در صنعت معدن اهمیت بسزایی در اکتشاف و استخراج دارد. روشهای موجود برای تشخیص داده پرت فضایی، مقدار این داده ها را ارائه می کنند و معیاری جهت شناسایی مرز مقادیر بالا ارائه نمی دهند. از اینرو در این پایان نامه برای شناسایی مرز مقادیر بالا، روش مرز-بالا پیشنهاد می شود، که بر مبنای عدم وجود اثر مرزی استوار است. در صورت عدم وجود اثر مرزی، مقادیر بالای مرز، هیچگونه تاثیر پذیری از مقادیر کمتر از مرز ندارد. در این روش، نسبت تغییرنگارهای شاخص متقابل به تغییرنگار شاخص برای مرزهای پیشنهادی محاسبه شده و درصورتی که تابعی از فاصله موقعیتها نباشد، عدم وجود اثر مرزی را نشان میدهد. همچنین اگر تغییرنگار باقیمانده شاخص مرز پیشنهادی، اثر قطعهای تام را نشان دهد، آنگاه مرز پیشنهادی به عنوان مرز مقادیر بالا انتخاب میگردد. ارزیابی عملکرد این روش و نیز برخی روشهای تشخیص داده پرت، در یک مطالعه شبیه سازی انجام شده است. همچنین به عنوان یک مورد مطالعاتی واقعی، از این روش برای تشخیص مرز مقادیر بالای عیار داده های طلای ساری گونای در استان کردستان، استفاده شده و در نتیجه مرز ،۴/۶٣ ppmبه عنوان مرز عیار بالای طلای ساری گونای انتخاب گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده پرت فضایی #مقادیر بالا #اثر مرزی #تغییرنگار شاخص #تغییرنگار شاخص متقابل #روش مرز-بالا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)