پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
یاسمن عرب عامری [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه عوامل بسیاری سبب شده است که مدیران و مسئولان سازمان‎های بهداشتی-درمانی، همواره به سمت رویکرد مشتری مداری و توجه به نیازها و خواسته‎های بیماران، جهت کسب حداکثر میزان رضایتمندی از مشتریان در حرکت باشند. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد رضایت‎مندی و بررسی ارتباط مابین رضایت از ابعاد برتر و ارزش‎آفرین در ارائه خدمات و مراقبت‎های بهداشتی-درمانی با رضایت‎مندی عمومی از عملکرد سیستم بهداشت و درمان است. سپس به دسته‎بندی مشتریان مبتنی بر شاخص رضایت‎مندی بر اساس مشخصات دموگرافیک آن‎ها پرداخته شده‎است. برای این منظور از مجموعه ابزار تحلیل آماری جهت ارائه مدلی جامع سنجش رضایتمندی و داده‎کاوی جهت ارائه الگوریتم دسته‎بندی بهره‎گرفته شده است. از این رو برای جمع‎آوری داده‎های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی و روایی پرسشنامه نیز بر اساس روش‎های روایی محتوایی، روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق نرم‎افزارهای SPSS 22، Smart PLS3 وSPSS Modeler18 صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که مابین رضایت از همه ابعاد شناسایی شده و رضایت‎مندی عمومی از عملکرد سیستم بهداشت-درمان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر آن، ویژگی‌های دموگرافیک مراجعه‌کنندگان می‌تواند بر دسته‌بندی آن‌ها از نظر سطح رضایت‌مندی تاثیرگذار باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رضایت‎مندی #خدمات بهداشتی-درمانی #معادلات ساختاری #داده‎کاوی #دسته‎بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)