رضا رمضانیان

رضا رمضانیان

پست سازمانی: رئیس اداره شبکه و زیرساخت
تلفن: 2762
پست الکترونیک: r_ramezanian{AT}shahroodut.ac.ir

میثم عضدی

میثم عضدی

پست سازمانی: کارشناس مسئول
تلفن: 2489
پست الکترونیک: mazodi{AT}shahroodut.ac.ir

محمدعلی پیله‌ور

محمدعلی پیله‌ور

پست سازمانی: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 3410
پست الکترونیک: