مدعو

هادی امراللهی

رتبه علمی: مربی

محمد حسین پور

رتبه علمی: مربی

امیر سالک فرخی

رتبه علمی: مربی

محبوبه عبداللهی

رتبه علمی: مربی

حسن گلی
مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
رتبه علمی: مربی

حسین مطهری نژاد

رتبه علمی: مربی