اخبار و رويدادها: نحوه حذف تک درس
ورود به سايت

نحوه حذف تک درس
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۱- ۱۵:۰۲:۵۳حذف تک درس

جهت حذف تکدرس، مراجعه حضوری دانشجو به استاد درس الزامی می‌باشد لذا از این نیمسال حذف تکدرس مطابق نیمسال‌های گذشته، با استفاده از فرم های حذف تکدرس (فرمهای کاغذی) و بصورت مراجعه حضوری دانشجو به استاد مربوطه جهت اخذ مجوز انجام شده و بعد از تأیید استاد درس، آموزش دانشکده می تواند نسبت به حذف درس از طریق سیستم گلستان اقدام نماید.

12345