اخبار و رویدادها: اسناد مناقصه انجام كليه امور مربوط به تعمیر ونگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی ، برقی و فاضلاب 1401

اسناد مناقصه انجام كليه امور مربوط به تعمیر ونگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی ، برقی و فاضلاب 1401
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱- ۰۹:۲۶:۴۸دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به تعمیر ونگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی، برقی و فاضلاب خود را از تاريخ 1401/08/01 لغايت 140/08/01 از طريق مناقصه ‌به پيمانكار حقوقی واجد شرايط با رعايت آئين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي یا تاييد صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي(در رشته تأسيسات ابنيه) می باشند، دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه ودریافت نمایند:

شرایط عمومی مناقصه 1401

 

شرایط خصوصی مناقصه

1 - پیوست یک

2 - پیوست دو

3 - پیوست سه

4 - پیوست چهار

5 - پیوست پنج

6 - پیوست شش

7 - پیوست هفت

8 - پیوست هشت

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اساد مناقصه #تعمیر ونگهداری...2
12345