پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علی نیکوئی ماهانی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، محمد جهانی چگنی[استاد راهنما]
چکیده: فلوتاسیو ن یکی از مه مترین فرآیندهای متداو جهت جداسازی کان یهای با ارز ش از زمینه باطل ه است . اندازه ذرات نقش بسزایی در این فراین د دارد. مشکلی که امروزه این فرایند با آن روب هرو است ، ذرات درشت و ذرات نرمه هستن د، که باعث میشوند کارایی مناسب به وجود نیاید. تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در زمینه ذرات درشت و ذرات نرمه با حضور حبابهای معمولی انجام شده است. مشکلاتی که در مورد ذرات نرمه وجود دارند عبارتند از: سینتیک فلوتاسیون آنها آهست هتر و کارایی برخورد این ذرات پایینتر است. در این پایا نامه تاثیر نانوحبابهای پایدار که میتوانند برای مدت طولان ی پایداری خود را حفظ کنند، بازیابی ذرات نرمه و ذرات درشت بررسی شده است. نانوحبابهای پایدار م یتوانن د، آبرانی ذرات را افزایش دهند، که این امر باعث افزایش احتما اتیا حباب - ذره و کاهش، احتما انفیا شود. در این پایاننامه، تمرکز بر افزایش بازیابی و کاهش میر ف مواد شیمیایی است. پس از تهیه نمونه از انبار نرمه تغلیظ ی ک مجتمع مس سرچشمه و انجام مراحل خردایش، نمون هی معرفی که آماده ش د برای انجام آنالیزهای شیمیایی ) XRF,XRD ( و کان یشناسی فرستاده شد. با طراحی 50 آزمایش توسط نرمافزار DX13 ، تاثیرات مقدار میرف کلکتور، ک فساز، pH ، اندازه ذرات و درصد جامد بررسی ش دن د، 25 آزمایش با فلوتاسیون معمولی و 25 آزمایش تحت تاثیر نانوحبابها انجام شدند. پس از انجام آنالیزها و مقایسه تاثیر متقابل آ نها با هم، نتایج نشان داد که بازیابی و عیار مس در حضور نانوحبابها به ترتیب حدود 74 / 5 و 35 درصد افزایش یافته است. همچنین کاهش 50 درصدی کلکتور و 66 درصدی ک فساز در حضور نانوحباب مشاهده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوحباب پایدار #ذرات نرمه #افزایش بازیابی #کاهش میرف مواد #مجتمع مس سرچشمه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)