پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مصطفی شیروانی [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، دکتر امین امیری دلوئی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده: در این مطالعه مسئله فیلتراسیون ذرات در محیط های متخلخل با استفاده از روش مرز غوطه‌ور – شبکه بولتزمن با اعمال نیرو مستقیم مدل‌سازی شده است. در طراحی محیط متخلخل از سه آرایش متفاوت در سه درصد تخلخل گوناگون استفاده شده است. همچنین شکل موانع واقع در محیط متخلخل در سه حالت مختلف و به‌صورت دایره ای، مربعی و ترکیبی (دایره+مربع) و به‌ازای سه عدد رینولدز متفاوت بررسی شده است. در آرایش اول موانع با اندازه های کوچک در ابتدای ناحیه ی متخلخل قرار گرفته اند. همچنین در آرایش های دوم و سوم به ترتیب موانع با اندازه های متوسط و بزرگ در ابتدای محیط متخلخل تعبیه شده-اند. نتایج حاصل شده نشان می دهند که موانع با شکل دایره ای در آرایش اول بهترین عملکرد را از خود به‌جای می گذارند. راندمان آن ها در آرایش اول از درصد تخلخل های کم تا بالا به ازای Re=1000 برابر با %25.71، %40 و %45.71 می باشد. شکل های مربعی و ترکیبی (دایره+مربع) بهترین عملکرد را در آرایش-های دوم و سوم داشته اند یا به عبارتی زمانی که موانع بزرگ تر در ابتدای ناحیه ی متخلخل قرار می گیرند. راندمان موانع مربعی در آرایش اول از درصد تخلخل‌های کم تا بالا در Re=420 برابر است با %25.71، %37.14 و %48.57 و برای موانعی ترکیبی (دایره+مربع) در همین شرایط راندمان های %31.42، %48.57 و %54.28 حاصل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: فیلتراسیون #محیط متخلخل #آرایش #روش شبکه بولتزمن #روش مرزغوطه ور
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)