پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
فریبرز فرزان [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق ، پاسخ دینامیکی یک استوانه جدار نازک به بار متحرک با روش ریاضی و عددی به دست آمده است . روش ریاضی شامل سری فوریه و حل موج است . در روش عددی از نرم افزار آباکوس برای تحلیل استفاده شده است . علاوه بر آن یک کد اجزای محدود برای تحلیل مساله فراهم شده است. تعیین جابجایی بر حسب مکان و زمان ، بررسی اثر سرعت بار متحرک و تغییرات پاسخ ها با ضخامت مخزن از جمله پارامترهایی است که در این روش ها مطالعه شده است که مقایسه نتایج هم خوانی خوبی را بین روش های مختلف نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فاقد کلید واژه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)