پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مطهره سادات چهل ستونی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]
چکیده: جهت بررسی اثر کلسیم ، بور، نانوذرات نقره (اندازه ذرات پنج نانومتر) و نانونقره سنتزی بر پایه کربن بر گل لیلیوم آزمایشی در سال 1393 بصورت دو آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود کلبور (حاوی 10 درصد کلسیم و دو درصد بور در واحد کود) در سه سطح (صفر، دو و چهار میلی‌لیتر در لیتر) در آزمایش اول، نانوذرات نقره (صفر، یک، سه و پنج میلی‌گرم در لیتر) و نانونقره سنتزی بر پایه کربن (صفر، یک، سه و پنج میلی‌گرم در لیتر) در آزمایش دوم بود. نتایج آزمایش نشان داد که کلبور موجب افزایش کلسیم و بور برگ و صفات زایشی مثل تعداد غنچه، قطر غنچه، قطر دمگل، تعداد گل و صفات رویشی از قبیل تعداد برگ، قطر ساقه و کلروفیل برگ شد. استفاده از تیمارهای نانونقره نیز در پس از برداشت توانست در ترکیب با کلبور صفاتی همچون عمرگلجای، عمرگل آذین، کلروفیل، وزن تر نسبی، محلول جذبی شده نسبی را افزایش دهد و زردی برگ، نشت الکترولیت برگ و گل، غلظت یون هیدروژن محلول گلجای، میزان پروتئین، کاتالاز، گوائیکول پراکسیداز و مالون دی‌آلدهید و تعداد باکتری محلول گلجای را نیز در طی زمان کاهش دهد. در بین اثرات متقابل سه جانبه‌ها در آزمایش اول، پنج میلی‌گرم در لیتر نانونقره همراه با چهار میلی‌لیتر در لیتر کلبور صفاتی مثل وزن ترنسبی و محلول جذب شده نسبی افزایش و تعداد باکتری محلول گلجای کاهش یافت. سه میلی‌گرم در لیتر نانونقره نیز همراه با چهار میلی‌لیتر در لیتر کلبور در غلظت یون هیدروژن محلول گلجای بهترین نتایج را نشان دادند. اثرات متقابل سه جانبه در آزمایش دوم نشان از عملکرد مطلوب پنج میلی‌گرم در لیتر نانونقره سنتزی در ترکیب با چهار میلی‌لیتر در لیتر کلبور صفات وزن ترنسبی و محلول جذب شده نسبی را افزایش، تعداد باکتری محلول گلجای را کاهش داد. در این آزمایش پنج میلی‌گرم در لیتر نانونقره سنتزی همراه با دو میلی‌لیتر در لیتر کلبور نشت الکترولیت برگ و گل را کاهش دادند. البته غلظت یون هیدروژن محلول گلجای در یک میلی‌گرم در لیتر نانونقره سنتزی و چهار میلی‌لیتر در لیتر کلبور کاهش معنی‌داری را نشان داد. با بررسی نتایج بطور کلی می‌توان گفت نانونقره در برابر نانونقره سنتزی تیمار مناسب تری در بهبود شرایط پس از برداشت است. در این تحقیق پنج میلی‌گرم در لیتر نانونقره مطلوبترین نتایج را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لیلیوم #کلبور #نانونقره #نانونقره سنتزی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)