دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر توسعه

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی شهرستان و دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

Welcome to the Shahrood University of Technology

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه - قسمت دوم

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

افتخارات دانشگاه

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشکده ها - دانشکده مکانیک

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

فعالیتهای دانشگاه در عرصه های بین المللی

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

مصاحبه با دکتر غیاثی پیرامون رشته مدیریت MBA

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

گفتگو با ناصر بابایی مدیرعامل بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

پژوهش کاربردی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود- برنامه پارسا-شبکه اول سیما

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود- بخش اول

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود-بخش دوم

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود-بخش سوم

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

پژوهش کاربردی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود- برنامه پارسا-شبکه اول سیما

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 16

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

پژوهش کاربردی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود- برنامه پارسا-شبکه اول سیما

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 17

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی و آشنایی با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد واطلاع رسانی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

مصاحبه با دکتر احمدی- مدیر دفتر امور بین الملل

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 19

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 18

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 20-ویژه هفته پژوهش

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 21

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 22

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 23

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 24

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 25

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی از دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 26

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 27

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ شهیدان خدمت

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 28

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 29

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ انتخابات پیش رو یک پدیده ی پر دستاورد است

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ همه با هم برای سربلندی ایران پرافتخار

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

✅ رادیوخبر شماره 30

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱