دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر توسعه

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی شهرستان و دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

Welcome to the Shahrood University of Technology

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه - قسمت دوم

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشکده ها - دانشکده معدن

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشکده ها - دانشکده مکانیک

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

فعالیتهای دانشگاه در عرصه های بین المللی

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

مصاحبه با دکتر غیاثی پیرامون رشته مدیریت MBA

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱

معرفی دانشگاه صنعتی شاهرود

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱