حسین یونسی

پست سازمانی: کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2464    مستقیم: 32394200
پست الکترونیک: h.younesi.2@gmail.com

کاظم بی‌تقصیرفدافن

پست سازمانی: رئیس گروه انجمن‌های علمی دانشجویی
تلفن:
  داخلی: 2464    مستقیم: 32394200
پست الکترونیک: kbitaghsir@gmail.com