سرپرست گروه انجمن‌های علمی دانشجویی

عکس موجود نيست.

دکتر کاظم بی‌تقصیرفدافن
دکتری در فیزیک ذرات بنیادی
پست الکترونیکی: bitaghsir@shahroodut.ac.ir
لینک صفحه شخصی: shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S190
.....

کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی

حسین یونسی
کارشناس مدیریت بازرگانی و ارشد مدیریت ورزشی
پست الکترونیکی: h.younesi.2@gmail.com
شماره تماس و فکس: 32394200-023
شماره تماس: 32392204-023 الی 9 داخلی 2464