اخبار و رویدادها: اطلاعیه اداری(1): اصلاحيه آگهی مناقصات دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه اداری(1): اصلاحيه آگهی مناقصات دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹- ۱۲:۰۴:۱۵ پيرو اطلاعيه قبلی به استحضار می رساند با عنايت به عدم اعلام نرخ افزايش حقوق و دستمزد سال 1399 از سوی مراجع ذی ربط و همچنين برقرار نبودن شرايط عمومی (شيوع ويروس كرونا) كليه تاريخ های مندرج در آگهي مناقصات تغيير و در اطلاعيه های بعدی در سايت دانشگاه اعلام خواهد شد. مقتضی است شركت های محترم دارای صلاحيت در روزهاي آتی با مراجعه به سايت دانشگاه از تاريخ جلسه توجيهی و ساير مهلت ها اطلاع كسب نمايند..

همچنین اصلاحات آگهی های مناقصه در ادامه بیان شده است:

 بند 38 آگهی مناقصه شركت انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی غیر تخصصی بصورت ذیل اصلاح می گردد:

«تعداد نیروی تمام وقت جهت انجام فعالیت های خدماتی در حال حاضر 62 نفر می باشد كه ساعت كاری 15 نفر از آنان بصورت شیفتی و 47 نفر باقیمانده بصورت روزكار می باشد.»

بند37 آگهی مناقصه جهت واگذاری امور خدمتگزاری و نظافت بصورت ذیل اصلاح می گردد:

«تعداد نیروی تمام وقت شاغل جهت انجام امور خدمتگزاری در حال حاضر 65 نفر می باشد كه ساعت كاری آنان طبق برنامه اعلامی دانشگاه می باشد.»

نسخه های اصلاح شده دو آگهی مناقصه فوق در پیوست همین اطلاعیه قابل دریافت می باشد.

شرايط مناقصه امور خدمات عمومی

شرايط مناقصه امور خدمتگزاري و نظافت

 

12345