اخبار و رویدادها: آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸- ۱۱:۴۷:۰۰آگهی مناقصه واگذاری 1- امورخدمات عمومی و پشتيبانی امور غير تخصصی 2- امور خدمتگزاری و نظافت 3- امور فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهای تابعه

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام

1-  امور خدمات عمومی و پشتیبانی امور غیر تخصصی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/900/000/000 ریال- دو میلیارد و نهصد میلیون ریال)

2-  امور خدمتگزاري و نظافت (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/800/000/000 ریال- دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال)  

3-  امور فضاي سبز و باغبانی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/400/000/000 ریال- یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

خود را بصورت جداگانه از تاريخ1399/1/1 (ابتداي فروردين 1399) لغايت 1399/12/30 (پايان سال 1399) از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت واگذار نمايد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2923673752 بانک تجارت بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشگاه شعبه دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه شود.

لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

شرايط مناقصه امور خدمات عمومی

شرايط مناقصه امور خدمتگزاري و نظافت

 

مناقصه فضای سبز و باغبانی 99

 

12345