اخبار و رویدادها: آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی و اداره خوابگاههای دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهی مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی و اداره خوابگاههای دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸- ۱۴:۳۶:۱۸دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی و اداره خوابگاهها در زمینه های اسکان،اداره ،تامین امنیت و حراست وانجام امور نظافت از تاريخ 98/08/16لغايت 99/04/15 از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را دریافت نمایند:

آگهي مناقصه خدمات عمومي (2) 98-99 (7)

شرایط مناقصه خوابگاهها 1398

پيوست 2 فهرست كارهاي اجرايي مورد نظر و شرايط مورد نظر خدمات عمومی (2)

پيوست شماره 3 (1) (2)

فرم تقاضاي شركت در مناقصه (1) (1)

12345