اخبار و رويدادها: آگاهی از شرح وظایف استاد راهنمای تحصیلی
ورود به سايت

آگاهی از شرح وظایف استاد راهنمای تحصیلی
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۰- ۱۶:۵۲:۲۳با توجه به اهمیت راهنمایی تحصیلی دانشجویان کارشناسی و تاثیر آن بر روند آموزشی و در نتیجه افزایش کیفیت کلی آموزش دانشکده، آئین نامه اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی بر روی تابلوی اعلانات قرار داده شده

   

 

12345