اخبار و رويدادها: شرايط مناقصه امور خدمات عمومي ،خدمتگزاري ، امور فضاي سبز و پشتيباني خوابگاهها سال1401

شرايط مناقصه امور خدمات عمومي ،خدمتگزاري ، امور فضاي سبز و پشتيباني خوابگاهها سال1401
چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱- ۱۶:۴۶:۰۸شرايط مناقصه امور خدمات عمومي ،خدمتگزاري ، امور فضاي سبز و پشتيباني خوابگاهها سال1401