اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی (22): مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شاهرود

اطلاعیه دانشجویی (22): مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شاهرود
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۰۹:۱۰:۴۶مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه ­هاي دانشگاه صنعتي شاهرود

مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه­هاي دانشگاه صنعتي شاهرود

اسناد مناقصه خوابگاه ها - نهایی

12345