اخبار و رويدادها: اعلام راه اندازي سامانه جامع پاسخگويي به شكايات از ابتداي سال جاري 1400

اعلام راه اندازي سامانه جامع پاسخگويي به شكايات از ابتداي سال جاري 1400
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰- ۰۹:۰۹:۰۵اعلام راه اندازي سامانه جامع پاسخگويي به شكايات و دريافت گزارش تخلفات وسوء مديريت ها و موارد نقض حقوق شهروندي و تخلفات آموزشي و پژوهشي از ابتداي سال جاري 1400

احتراما در راستاي اجراي دولت الکترونیک و روانسازي امور اداري در اداره کل بازرسی و پاسـخگویی به شـکایات و حوزه دستیـاري ویژه وزیر در امور حقوق شـهروندي، بالاخص ارتقاي سـطح شـفافیت و امکان رهگیري و رصـد دقیق شـکایات به عمل آمده در وزارت عتف وکاهش میانگین پاسـخگویی به شـکایات و ارائه مسـتندات مرتبط با شـکایات ( به صورت ایجابی یا سـلبی) پس از حـدود یک سال فراهم سازي مقـدمات و شـرایط ایجاد سامانه تمام الکترونیکی دریافت و پاسخگویی به شکایات به نحوي که با اتوماسیون اداري وزارت و شـبکه دولت هماهنگ باشد، این دفتر اقدام به طراحی سامانه جامع پاسـخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندي و تخلفات آموزشی و پژوهشی نموده که از اول سال جاري (1400)درصفحه اصلی سایت وزارت عتف بارگذاري شده است.

لذا جهت دریافت اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را مطالعه نمائید.

اعلام راه اندازي سامانه جامع پاسخگويي به شكايات از ابتداي سال جاري 1400

12345