آخرین بروزرسانی: 1402/10/4

Dr. Ahmadi

دکتر محمد حسین احمدی

رییس گروه همکاری های علمی و بین المللی

تلفن:  02332394931
فکس:  02332394419
ایمیل: :mohammadhosein.ahmadi@gmail.com

mhosein.ahmadi@shahroodut.ac.ir

 

 

 NEW

دکتر آرش دهقانیان
تلفن: 02332394931
ایمیل:  International@shahroodut.ac.ir