اخبار و رویدادها: حمايت اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی از گروه های دانشجويی شركت كننده در رويداد ملی فرصت

حمايت اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی از گروه های دانشجويی شركت كننده در رويداد ملی فرصت
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹- ۰۸:۴۷:۳۲رويداد-فرصت

12345