اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دکتری جبر دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دکتری جبر دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹- ۱۲:۴۵:۲۵

دفاع از رساله دانشجوی دکتری جبر دانشگاه صنعتی شاهرود

مریم حمیدی زاده دانشجوی دكتری جبر دانشگاه صنعتی شاهرود، از رساله خود تحت عنوان " بررسی ساختار عناصر منظم در توسیع هایی از حلقه های ناجابه جایی»" با کسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مریم حمیدی زاده دانشجوی دكتری جبر این دانشگاه در روز  یکشنبه  مورخ 26 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " بررسی ساختار عناصر منظم در توسیع هایی از حلقه های ناجابه جایی»" به راهنمایی دکتر ابراهیم هاشمی استاد و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض و مشاوره ی دکتر عبدا... آل هوز عضو هیأت گروه ریاضی کاربردی دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر سیداحمد موسوی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت و دکتر سیدحیدر جعفری و دکتر مهدی رضا خورسندی از اعضای هیـأت علمی گروه محض این دانشکده به كسب درجه عالی نائل گردید.

چکیده ای از رساله فوق:

در این رساله حلقه‌ی چندجمله‌ای‌های اُر (توسیع‌های اُر) سال هاست که مورد توجه محققان قرار گرفته است. ساختار این حلقه‌ها باعث می‌شود که پژوهشگران با چالش‌های بزرگتری مواجه شوند و به نتایج جالبی دست ‏یابند. در این رساله ضمن مطالعه ساختار توسیع‌های اُر‏، با استفاده از حلقه‌هایی مانند آبلی، نیم‌جابه‌جایی، دوئو راست برخی از نتایج قابل توجه را روی حلقه‌های ناجابه‌جایی بررسی شد. حدس کوته در نظریه‌ی حلقه‌های ناجابه‌جایی، دلیلی برای مطالعه‌ی این رده از حلقه‌ها می باشد.

لازم به ذكر است 5 مقالهISI   و 1 مقاله scopus و 1 مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

 83

12345