اخبار و رويدادها: دو طرح دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور

دو طرح دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹- ۱۲:۴۰:۲۸

دو طرح دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور

طرح «کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی» و طرح «ارائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS » از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان «طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور» معرفی شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و طی نامه ای از سوی محمدسعید سیف مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت متبوع، با توجه به «طرح تحول در همکاري دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشــی و فنـاوري بـا جـامعه وصــنعت» مســتندسازي و ترویـج دسـتاوردهاي دانشـگاه هـا و پژوهشگاه هاي برنامه ریزي گردیده است. این موضوع در سال 1399 نیز با همکاري 73 دانشگاه، پژوهشگاه و سازمان و با هدف فرهنـگ سـازي و تقـدیر از مجریـان طرح هـا و ترویـج دسـتاوردها انجام شده است.

طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها وپژوهشگاه هاي کشور

طرح «کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی» و طرح «ارائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS» از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان «طرح هاي صنعتی برگزیده دانشگاه ها وپژوهشگاه هاي کشور» معرفی شده است که در ادامه خلاصه ای از این طرحها ارائه می شود.

 978

شرح مختصر طرح "کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی"

در این طرح فناوری های تحقیقاتی-کاربردی مرتبط با کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین مهندسی حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی مورد برررسی قرار گرفته است، سپس فناوری های شناسایی شده غربالگری شده و اولویت بندی آنها مشخص گردیده است. در گام بعدی هریک از فناوری های اولویت بندی شده به موضوعات قابل تحقیق تبدیل شده است.

در مراحل بعد بانک اطلاعاتی از داده ها و گزارش های موجود از فناوری های نوین کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی مورد استفاده، تهیه گردیده است و مراکز علمی- پژوهشی بین المللی مرتبط با تحقیقات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی شده است. در گام بعد نیازهای سخت افزاری، مغزافزاری و نرم افزاری بررسی و شناسایی گردیده و به منظور ایجاد مرکز فن آوری های نوین کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی گزارشی از ساختار مراکز ارائه شده است. در مرحله آخر نقشه راه توسعه فناوری مرکز تخصصی فناوری های نوین کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی تدوین و ترسیم گردیده است. سپس روش های انتقال فناوری پیشرفته بین المللی با استفاده از توان مشاوران خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

دستاوردهای ویژه

1 -تدوین نقشه راه توسعه فناوری های ژئومکانیک

2 -غربالگری فناوری های شناسایی شده و اولویت بندی آنها

3 -تبدیل فناوری های اولویت بندی شده به موضوعات قابل تحقیق

4 -تهیه بانک اطلاعاتی از داده ها و گزارش های موجود از فناوری های نوین

5 -بررسی مراکز علمی–پژوهشی بین المللی مرتبط با تحقیقات

6 -ارائه ساختار و نیازمندی های ایجاد مرکز فناوری های نوین

7-ارائه نقشه راه توسعه فناوری مرکز تخصصی فناوری های نوین

برنامه آتی جهت توسعه آتی

تاسیس یک شرکت (دانش بنیان) دانشگاهی با مشارکت بخش خصوصی جهت توسعه فناوری های بدست آمده در نقشه راه و تجاری سازی آنها تحت یک برنامه نه ساله برنامه ریزی شده است.

 66

شرح مختصر طرح" ارائه خدمات پژوهشی طراحی سیستم تشخیص Fake BTS"

امروزه با داشتن یک دستگاه Radio Defined Software به سادگی میتوان یک ایستگاه جعلی موبایل ( FBTS  )ساخت و به کمک آن انواع حمالت از جمله شنود، حمالت از کاراندازی سرویس و کشف مقادیر IMSI مشترکین موبایل را اجرا نمود. در حالی که راهکارهای موجود برای تشخیص FBTS جامعیت الزم برای تشخیص تمامی سناریوهای این حمالت را ندارند. در این پروژه پژوهشی یک سیستم جامع برای تشخیص FBTSها طراحی و تولید نموده ایم. راهکار پیشنهادی شامل تعدادی گره سنسور است که بر روی گوشی های اندرویدی نصب میشود و همچنین این راهکار شامل یک سامانه مرکزی برای مدیریت سنسورها می باشد. هر گره سنسور با استخراج 14 پارامتر از سیگنال های دریافتی از BTSها، به تشخیص FBTS میپردازد. تشخیص FBTS بر اساس یک مقدار آستانه و برآیند وقوع تعدادی از این پارامترها صورت می گیرد. سامانه مرکزی با تحلیل هشدارهای دریافتی از گره های سنسور، خدماتی نظیر مکانیابی مهاجم و افزایش دقت تشخیص را ارائه می دهد. همچنین در این پروژه برای ارزیابی روش پیشنهادی یک محیط آزمایشگاهی شامل یک دستگاه SDR و نرم افزار OpenBTS برای راه اندازی FBTS پیاده سازی شده است. نتایج آزمایش های انجام شده بر روی این محیط نشان می دهد که راهکار پیشنهادی در این پروژه در مقایسه با راهکارهای موجود، دقت بالاتری در تشخیص FBTSها ارائه می کند.

دستاوردهای ویژه

1 -تولید محصول جامع برای تشخیص ایستگاه های BTS جعلی

2 -راهاندازی محیط Testbed برای اجرای آزمایش های الزم در دانشگاه

3 -طراحی و توسعه محصول برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شاهرود

4 -نصب، راه اندازی و بهره برداری محصول در شرکت همراه اول

برنامه آتی جهت توسعه آتی

1 -بهبود دقت تشخیص با افزودن مقادیر پارامترهای پیکربندی ایستگاه های BTS برای هر کدام از اپراتورهای موبایل

2 -توسعه الگوریتم تشخیص مبتنی بر قدرت سیگنال ارتباطی بین گوشی و BTS

3 -توسعه سامانه برای تشخیص نوع گوشیهای هوشمند در مناطق حساس

12345