اخبار و رويدادها: گزارش تصویری مراسم نام گذاری آزمایشگاه مرکزی مزین بنام شهید فخری زاده

گزارش تصویری مراسم نام گذاری آزمایشگاه مرکزی مزین بنام شهید فخری زاده
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹- ۱۲:۱۳:۲۶12345