اخبار و رويدادها: دانشجوي دكتري تربيت بدني دانشگاه با كسب درجه‌ي عالي از رساله خود دفاع نمود.

دانشجوي دكتري تربيت بدني دانشگاه با كسب درجه‌ي عالي از رساله خود دفاع نمود.
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹- ۱۱:۳۵:۴۷

دانشجوي دكتري تربيت بدني دانشگاه با كسب درجه‌ي عالي از رساله خود دفاع نمود.

حسين طاهري دانشجوي دكتري تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي شاهرود به صورت مجازي از رساله خود با كسب درجه‌ي عالي دفاع كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، حسين طاهري دانشجوي دكتري تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي اين دانشگاه، در روز سه شنبه 2 دي ماه سال جاري از رساله‌ي خود با عنوان "طراحي مدل انتظامي مديريت رفتار تماشاگران فوتبال در ايران" با راهنمايي دكتر رضا اندام و دكتر حسن بحرالعلوم دانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه صنعتي شاهرود و مشاوره دكتر كيوان صالحي استاديار دانشگاه تهران به صورت مجازي دفاع كرد.

اين رساله براساس نظر داوران خارجي آقايان دكتر نجف آقايي دانشيار دانشگاه خوارزمي و دكتر مرتضي دوستي دانشيار دانشگاه مازندران و دكتر سيدرضا حسيني نيا استاديار گروه مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان داور داخلي به كسب درجه‌عالي نائل شد.

در اين رساله كه با استفاده از روش شناسي آميخته (كيفي- كمي) انجام شد، يك مدل كاربردي، پويا و منعطف براي مسئولين امنيتي - انتظامي كه وظيفه تامين امنيت و مديريت رفتار  تماشاگران را به عهده دارند طراحي شد. با استفاده از اين مدل، مسئولين امنيتي انتظامي ورزشگاه ها مي توانند متناسب با شرايط مختلف و متنوع برگزاري مسابقات فوتبال در استان­هاي مختلف اعم از شرايط زيرساختي ورزشگاه، ويژگي فرهنگي اجتماعي تماشاگران، ميزان استقبال جمعيت تماشاگران از مسابقه، حساسيت مسابقه و ساير شرايط تاثيرگذار به گونه اي مديريت كنند تا ضمن برقراري تعادل مناسب بين ايمني و امنيت ازيك‌طرف و ارائه خدمات به تماشاگران از سوي ديگر، باعث پيشگيري، كنترل و كاهش فرصت بروز رفتارهاي خشونت‌آميز و نابهنجار توسط تماشاگران شده و شرايط را براي بروز رفتارهاي مثبت و بهنجار فراهم آورند. گفتني است؛ مدل ارائه شده در اين رساله در بخش كمي پژوهش به صورت ميداني اعتباريابي و مورد تاييد واقع شد.

ضمناً چاپ و پذيرش 4 مقاله علمي- پژوهشي در نشريات معتبر داخلي از جمله دستاوردهاي رساله فوق مي باشد.

8_1

 

12345