اخبار و رويدادها: اعلام محدوديت های جديد در سطح دانشگاه به مدت دو هفته از تاريخ 1-9-99

اعلام محدوديت های جديد در سطح دانشگاه به مدت دو هفته از تاريخ 1-9-99
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹- ۱۳:۲۷:۱۳بر اساس بخشنامه شماره 374899 مورخ 27-08-99 سازمان اداری و استخدامی كشور و براساس طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت ها براي جلوگيری از شيوع بيشتر ويروس كرونا، محدوديت اجرايی در سطح دانشگاه به شرح زير اعلام مي گردد. با توجه به شرايط قرمز در شاهرود و بر اساس بند 3-3 بخشنامه مذكور، دانشگاه به طور كامل از تاريخ 01-09-99 تعطيل است و صرفاً كاركنان واحدهاي زير در دانشگاه حضور خواهند يافت:  

  • حفاظت فيزيكی دانشگاه
  • حفاظت از تأسيسات و انجام تعميرات احتمالي
  • سامانه های الكترونيكی مرتبط با مركز آموزشهای مجازی
  •  سامانه های اتوماسيون دولت و وزارت

 

12345